Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σωματείο μη κερδοσκοπικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Τίτλος-Έδρα-Σκοπός

Άρθρο 1ο:

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ που έχει έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής.

Άρθρο 2ο:

Σκοποί του σωματείου είναι :

α) η ανάδειξη, προστασία, προβολή της πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς της Χίου στους κατοίκους της Κηφισιάς και των άλλων Δήμων των Βορείων Προαστείων και η διάσωση, γνωριμία  και επαφή των κατοίκων των Δήμων των Βορείων Προαστείων με την ιστορία και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα της Χίου.

β) η προβολή της Χίου στον πολιτιστικό, καλλιτεχνικό, οικονομικό, πνευματικό, τουριστικό και ναυτιλιακό τομέα και η ανάδειξη των προβλημάτων του νομού για τον προβληματισμό και την αναζήτηση προτάσεων και λύσεων.

γ) η σύσφιξη των πατριωτικών δεσμών των Χίων, που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στους Δήμους των Βορείων Προαστείων Αττικής, μεταξύ τους και με τον τόπο καταγωγής τους και η συστράτευσή τους για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών του Σωματείου, με την δημιουργία χορευτικού συγκροτήματος, χορωδίας, οργάνωση βιβλιοθήκης κλπ.

δ) η μέριμνα προς εξεύρεση των απαιτουμένων οικονομικών πόρων, προς πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών με διοργάνωση εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών κλπ.

ε) η διοργάνωση πολιτιστικών, λαογραφικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στην Κηφισιά και σε συνεργασία με τους Δήμους  των Βορείων Προαστίων Αττικής, με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Περί μελών του Συνδέσμου

Άρθρο 3ο:

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη του Συλλόγου δύνανται να είναι οι καταγόμενοι από τη Χίο μόνιμοι

κάτοικοι της Κηφισιάς και των Δήμων της Βορείου Αττικής καθώς και οι σύζυγοι τους, τα τέκνα τους και τα εγγόνια τους

Άρθρο 4ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη ή να εγγράφει ως τακτικά μέλη και κατοίκους  άλλων περιοχών, οι οποίοι προτίθενται να προσφέρουν ή έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες για τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 5ο:

Τα τακτικά μέλη εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από αίτησή τους και εφ’

όσον έχουν καταβάλλει τα δικαιώματα εγγραφής τους.

Άρθρο 6ο:

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας αποφασίζει το

Διοικητικό Συμβούλιο δύο τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη του νέου έτους και

υποβάλλει στην κρίση της γενικής συνέλευσης. Επίσης καταβάλλουν δικαίωμα εφ’

άπαξ εγγραφής, το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 7ο:

Τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν καταβάλλει τις συνδρομές τους, έχουν το δικαίωμα

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και του παρίστασθαι στις συνεδριάσεις του Συλλόγου,

δικαιούνται να μετέχουν στις συζητήσεις, αφού λάβουν την άδεια από τον

διευθύνοντα την συζήτηση, ο οποίος δίδει τον λόγο κατά σειρά σε όποιον το ζητήσει.

Έχουν προς τούτοις το δικαίωμα να προτείνουν ό,τι κρίνουν λυσιτελές για την

ευόδωση του σκοπού του Συλλόγου με έγγραφη πρόταση, που υποβάλλουν στη Γεν.

Συνέλευση. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μέλη εγγραφέντα

ένα έτος τουλάχιστον προ των αρχαιρεσιών και πού είχαν συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Συλλόγου

Άρθρο 8ο:

Κάθε μέλος του οποίου η διαγωγή είναι ασυμβίβαστη προς τις αρχές του Συλλόγου ή

ήθελε τυχόν υποπέσει σε βαρύ κοινωνικό παράπτωμα, διαγράφεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Μέλος δύναται να αποχωρήσει οικειοθελώς του σωματείου δηλώνοντας τούτο εγγράφως προς το Δ.Σ. τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη του έτους και συντελείται η αποχώρηση με τη λήξη του έτους. Ο αποχωρών υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του έτους κατά το οποίο αποχωρεί. Τα άτομα πού επί τρία συνεχή έτη δεν έχουν καταβάλλει τις συνδρομές τους, θεωρείται αυτομάτως ότι έχουν

αποχωρίσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

Διοίκηση Συλλόγου

Άρθρο 9ο:

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενo από τα τακτικά μέλη του κατά τη Γενική Συνέλευση, που συγκροτείται για την εκλογή. Τα μέλη του Δ. Σ. οφείλουν να έχουν απαραιτήτως πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία.

Άρθρο 10ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και διαθέτει και τρία αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση εντός εννέα  ημερών από τις αρχαιρεσίες μετά από πρωτοβουλία του συμβούλου, που πλειοψήφισε. Kατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλέγει  Πρόεδρο, Α΄Αντιπρόεδρο, Β΄Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη υπεύθυνα επί των Δημοσίων σχέσεων, ενώ δύναται να αναθέτει καθήκοντα Εφόρου ή Υπευθύνου για διάφορους τομείς και δραστηριότητες.

Άρθρο 11ο:

Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι διετής.

Άρθρο 12ο:

Η ιδιότητα του Προέδρου ή αντιπροέδρου, του γενικού γραμματέα και του ταμία

δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 13ο:

Το Δ.Σ. συνεδριάζει μία φορά το μήνα κατά την οριζόμενη τακτική ημέρα και ώρα εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή τρία μέλη του Δ.Σ. κρίνουν τούτο αναγκαίο. Το Δ.Σ. θεωρείται εν απαρτία εάν παραστούν τα πέντε από τα εννέα μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 14ο:

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε κρατικής Αρχής και κάθε Δικαστηρίου καθώς και ενώπιον κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, σε κάθε σχέση και συναλλαγή με κάθε φορέα και οργανισμό.

Ο Πρόεδρος προσκαλεί εγγράφως σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο, σε συνεδρίαση, στην οποία και πάντοτε προεδρεύει, συνυπογράφει με τον Γενικό

Γραμματέα κάθε έγγραφο εξερχόμενο από το γραφείο του Συλλόγου, με τον Ταμία δε τις αποδείξεις των εισπράξεων. Εκδίδει τα οικεία εντάλματα για τις διάφορες πληρωμές και παραδίδει προς τον γραμματέα κάθε εισερχόμενο έγγραφο για να κοινοποιηθεί στο Δ.Σ. στην προσεχή συνεδρία του.

Συγκαλεί κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού τις γενικές συνελεύσεις. Εν

γένει δε ενεργεί όλες τις συναφείς με τη διοίκηση πράξεις, συμμορφούμενος προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αντικαθιστά αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά σειρά

ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός αδυνατεί ο γεροντότερος των συμβούλων.

Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γεν.

Γραμματέα, του Ταμία ή μέλους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως τους από το αξίωμά τους, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προσκαλέσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, εκλέγει τον αντικαταστάτη του καθ’ οιονδήποτε τρόπο απελθόντος και επανεκλέγει άτομο με την ιδιότητα του απελθόντος.

Το Δ.Σ. δύναται κατόπιν αποφάσεως του να θεωρήσει ως παραιτηθέν κάθε μέλος του, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα κατά την κρίση του επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.

Μέλος, που απουσιάζει δικαιολογημένα από συνεδρίαση του Δ.Σ. δύναται να εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο μέλος του Δ.Σ. για να εκφράσει την άποψή του.

Μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να έχει περισσότερες από μια εξουσιοδοτήσεις.

Άρθρο 15ο:

Ο Ταμίας κρατεί το βιβλίο Ταμείου, εισπράττει τις συνδρομές των μελών απευθείας ή μέσω εισπράκτορα που ορίζει το Δ.Σ. καθώς και κάθε ποσό, που προορίζεται για το Σύλλογο υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο κάθε σχετική απόδειξη οιασδήποτε ανεξαιρέτως είσπραξης. Ενεργεί δι’ ενταλμάτων του Προέδρου όλες τις πληρωμές,

που αποφασίζει το Δ.Σ. και υποβάλλει κατά τριμηνία στο Δ.Σ την κατάσταση του Ταμείου. Αποχωρών δε οποτεδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας οφείλει να παραδίδει εντός τριών ημερών στο διάδοχο του, τα ευρισκόμενα στο Ταμείο χρήματα, έγγραφα και βιβλία του Συλλόγου με πρακτικό υπογεγραμμένο από τον ίδιο, τον διάδοχό του και τον Πρόεδρο.

Άρθρο 16ο:

Ο Γενικός Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

καταχωρίζοντας τις λαμβανόμενες αποφάσεις και καταγράφοντας σαφώς και λεπτομερώς τις γνώμες, που διατυπώνονται της πλειοψηφίας και μειοψηφίας, κρατεί εν γένει την αλληλογραφία του Συλλόγου, τηρεί τα βιβλία επιστολών, εγγράφων και απογραφών. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, φυλάσσει όλα τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και συντάσσει την μετά την εξέλιξη των Λογαριασμών έκθεση υποβάλλει δε αυτά προς έγκριση στο Δ.Σ. Αποχωρών δε οποτεδήποτε και εξ οιαδήποτε αιτίας οφείλει εντός τριών ημερών να παραδίδει στον διάδοχό του δια πρακτικού υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο, τον διάδοχο του και τον ίδιο άπαντα τα βιβλία και έγγραφα, που τηρεί.

Ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας δύνανται να τηρούν τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό βιβλία και έγγραφα και με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και με κάθε σύγχρονο τρόπο χρήσης εγγράφων και πληροφοριών αποδεκτό στις συναλλαγές

Άρθρο 17ο:

Εάν μέλος του Δ.Σ. αποχωρήσει ή παραιτηθεί αντικαθίσταται αυτοδικαίως από τον πρώτο επιλαχόντα στις αρχαιρεσίες. Αντικατάσταση από τους επιλαχόντες επιτρέπεται μέχρι παραιτήσεως τριών μελών.

Άρθρο 18ο:

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αναγράφει περιμετρικά

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο κέντρο δε φέρει το έμβλημα της Σφίγγας. Η σφραγίδα κρατείται από τον Πρόεδρο, που σφραγίζει όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 19ο:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθα.

Άρθρο 20ο:

Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύλλογο κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τους

συναφείς νόμους. Μεριμνά υπέρ της προόδου και προαγωγής των σκοπών του. Ενεργεί προς επίτευξη εγγραφής περισσότερων μελών. Ευρίσκει πόρους κατά τις διατάξεις των κειμένων νόμων. Δικαιούται να διορίσει επιτροπές για την αρτιότερη μελέτη κάθε ζητήματος, αλλά και για την επιτυχή πραγματοποίηση εκδηλώσεων, διοργάνωση δραστηριοτήτων, ενεργοποίηση περισσοτέρων μελών προς επίτευξη των

σκοπών του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον οποίον υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλλεί με πρόσκλησή του τις Γενικές Συνελεύσεις

τακτικώς κατ’ έτος εντός του μηνός Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου, στην έδρα του Συλλόγου στην Κηφισιά. Στην πρόσκληση, η οποία πρέπει να αποστέλλεται σε κάθε μέλος, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη σύγκλησή της, πρέπει απαραιτήτως ν’ αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία και τα θέματα της συνελεύσεως καθώς και η ημερομηνία διενέργειας της επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως σε περίπτωση μη απαρτίας. Εκτάκτως δύναται να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση ορισμένων θεμάτων οσάκις αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/6 των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών το ζητήσουν εγγράφως.

Άρθρο 22ο:

Το εκάστοτε αποχωρών Δ.Σ. παραδίδει στο νεοεκλεγέν με πρακτικό υπογεγραμμένο από τον απερχόμενο Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα καθώς και τους αντίστοιχους εκλεγέντες και εντός 15 ημερών από της εκλογής όλα τα βιβλία, έγγραφα, χρήματα και οιοδήποτε άλλο αντικείμενο του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 23ο:

Η Γενική Συνέλευση νομίμως συνισταμένη εκπροσωπεί την ολομέλεια του Συλλόγου. Για την νόμιμη συγκρότησή της απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών, δύναται όμως να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και μέλη επίτιμα του Συλλόγου στερούμενα όμως ψήφου. Προς εξακρίβωση του απαιτούμενου αριθμού των μελών για επίτευξη απαρτίας τηρείται βιβλίο παρουσίας,

στο οποίο υπογράφουν τα προσερχόμενα μέλη. Μη γενομένης απαρτίας συντάσσεται περί τούτου πρακτικό στο βιβλίο παρουσίας υπογραφόμενο από το Δ.Σ. και πραγματοποιείται η νέα Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει η πρόσκληση κατά την οποία

θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό μελών παραστούν.

Άρθρο 24ο:

Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάvoνται με πλειοψηφία των ημίσεως πλέον

ενός κατά το προηγούμενον άρθρον παρόντων μελών.

Άρθρο 25ο:

Η Γεν. Συνέλευση κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. ομοίως και με κοινό ψηφοδέλτιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελή Εξελεκτική Επιτροπή, η οποία ελέγχει τον απολογισμό της παρελθούσης χρήσεως και υποβάλλει έκθεση προς την τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εξελεκτικής Επιτροπής δεν δύνανται να συμπίπτουν με τα μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 26ο: .

Η Γ.Σ. κάθε διετία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας. Επί ενιαίου ψηφοδελτίου αναγράφονται αρχικά οι υποψήφιοι  για το Δ.Σ. κατ’ απόλυτο αλφαβητική σειρά με βάση την αίτηση υποψηφιότητάς τους και ακολούθως ομοίως οι υποψήφιοι για την Εξελεκτική Επιτροπή. Προς διενέργεια της ψηφοφορίας διορίζεται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως εφορευτική επιτροπή εκ τριών μελών ήτις μετά το πέρας της ψηφοφορίας διενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων και αναγγέλλει το αποτέλεσμα αυθημερόν στη συνέλευση, ενώ συντάσσεται το σχετικό πρακτικό.

Κάθε μέλος, που προσέρχεται στην ψηφοφορία, δικαιούται να θέσει μέχρι εννέα

σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του Δ.Σ. και μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης για τα μέλη της Εξελεκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτιο, που φέρει σταυρούς προτίμησης μόνο για το Δ.Σ. ή μόνο για την Εξελεκτική Επιτροπή θεωρείται έγκυρο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί εκλογών.

Άρθρο 27ο:

Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης. Θέμα μη αναγραφόμενο στη γενική συνέλευση δεν συζητείται, εκτός και αν το αποδεχθεί η πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Πρόσοδοι του Συλλόγου

Άρθρο 28ο:

Οι πρόσοδοι του Συλλόγου αποτελούνται οι μεν τακτικές α) από τα δικαιώματα

εγγραφής των μελών, β) από τις ετήσιες συνδρομές, γ) από τη διοργάνωση εορτών, εκδρομών και διαλέξεων, οι δε έκτακτες: α) από τις προς τον Σύλλογο δωρεές και κληροδοτήματα, β) από τους τόκους του κεφαλαίου του συλλόγου, γ) από κάθε πόρο τον οποίον κατά τις διατάξεις των κειμένων νόμων θα εξεύρει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 29ο:

Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέτει στο ταμιευτήριο ή σε προθεσμιακούς λογαριασμούς των λειτουργούντων στην Ελλάδα τραπεζών, κρατικών ή ιδιωτικών, τα έσοδα του Σωματείου όταν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 1000 ευρώ. Ανάληψη γίνεται υπό του Προέδρου ή του Ταμία ή ειδικά εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ. με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Τροποποιήσεις καταστατικού

Άρθρο 30ο:

Για να αποφασισθεί η τροποποίηση του καταστατικού συνολικά ή εν μέρει ή η διάλυση του σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Πρόταση για τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να υποβάλλει α) το διοικητικό συμβούλιο και β) είκοσι από τα τακτικά μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Διάλυση του Συλλόγου

Άρθρο 31ο:

Ο Σύλλογος διαλύεται όταν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των τακτικών μελών ζητήσουν εγγράφως την διάλυση. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. συντάσσει πρακτικό διαλύσεως, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η Γ.Σ. αποφασίζει περί της διαλύσεως του Συλλόγου, κανονίζει λεπτομερώς τον τρόπο διαλύσεως και την διάθεση της τυχόν υπαρχούσης περιουσίας του Συλλόγου εις

κοινωφελή ιδρύματα της Χίου.

Άρθρο 32ο:

Περί όσων δεν προβλέπει ειδικά το καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των

Νόμων περί σωματείων. Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 32 άρθρα ψηφίσθηκε από τα υπογεγραμμένα ιδρυτικά μέλη κατά την Συνέλευση τους στις 03/01/2007.

Το Καταστατικό θα ισχύει από την καταχώρησή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κηφισιά  03/01/2007

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΠΙΤΙΔΗ
  2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΤΙΔΗΣ
  3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΟΡΑΛΙΑ
  4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ
  5. ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑ ΚΙΤΣΑ
  6. ΠΑΡΙΑΡΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  7. ΠΑΡΙΑΡΟΥ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
  8. ΜΕΝΔΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
  9. ΛΙΓΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ

10.  ΛΙΓΝΟΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ

11.   ΙΑΚΩΒΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ

12.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

13.  ΒΑΒΑΛΗ  ΜΑΡΙΑ

14.  ΦΥΛΛΑ  ΞΕΝΗ

15.  ΦΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16.  ΚΑΛΑΜΩΤΟΥΣΗ  ΠΙΤΣΑ

17.  ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ

18.  ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ

19.  ΔΑΝΙΗΛ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20.  ΧΑΒΙΑΡΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

21.  ΠΑΤΕΡΑ    ΙΩΑΝΝΑ

22.  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

23.  ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σήμερα     στις  03/01/2007,    ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  7 μ.μ.

οι υπογραφόμενοι Έλληνες πολίτες, αφού πραγματοποίησαν σύσκεψη στα γραφεία

του Σωματείου, οδός Ρήγα Φερραίου 19, στην Κηφισιά, με σκοπό την ίδρυση μη

κερδοσκοπικού σωματείου και αφού έχουν τα νόμιμα προσόντα, που ορίζει ο Αστικός Κώδικας και γενικά η σωματειακή νομοθεσία ομόφωνα

Αποφάσισαν τα εξής:

1. Ιδρύουν σωματείο με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με έδρα την Κηφισιά και σκοπούς, που αναφέρονται στο καταστατικό.

2. Ψηφίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα το καταστατικό, που φέρει σημερινή ημερομηνία και αποτελείται από τριάντα δυο (32) άρθρα, το οποίο υπέγραψαν σύμφωνα με το άρθρο 79 ΑΚ.

3. Εκλέγουν παμψηφεί εννεαμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή, στην οποία

αναθέτουν να φροντίσει για την νομιμοποίηση του Σωματείου και να συγκαλέσει εντός 9 μηνών την Α’ Γεν. Συνέλευση των μελών, αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το καταστατικό

Κηφισιά,   03/01/2007

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΠΙΤΙΔΗ

2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΤΙΔΗΣ

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΟΡΑΛΙΑ

4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑ ΚΙΤΣΑ

6. ΠΑΡΙΑΡΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ

7. ΠΑΡΙΑΡΟΥ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

8. ΜΕΝΔΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

9.  ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ

10. ΛΙΓΝΟΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ

11.  ΛΙΓΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ

12.   ΙΑΚΩΒΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ

13.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

14.  ΒΑΒΑΛΗ  ΜΑΡΙΑ

15.  ΦΥΛΛΑ  ΞΕΝΗ

16.  ΦΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17.  ΚΑΛΑΜΩΤΟΥΣΗ  ΠΙΤΣΑ

18.  ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ

19.  ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ

20.  ΔΑΝΙΗΛ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21.  ΠΑΤΕΡΑ  ΙΩΑΝΝΑ

22.  ΧΑΒΙΑΡΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

23.  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πίνακας μελών της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη και εκλέχθηκε από τους ιδρυτές του σωματείου το οποίο θα εδρεύει στην Κηφισιά με την επωνυμία: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΟΝΟΜ/ΜΟ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ       ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΜΙΜΙΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΠΙΤΙΔΗ, Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 23,ΚΗΦΙΣΙΑ, ΙΑΤΡΟΣ

ΕΦΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΙΑΡΟΥ ,    ΔΡΟΣΙΝΗ 16, ΚΗΦΙΣΙΑ  , ΟΙΚΙΑΚΑ

ΚΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑ,  ΣΟΥΛΙΟΥ 6,  ΜΑΡΟΥΣΙ,  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΚΟΡΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΣΤ.ΛΕΚΑ 39, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΒΑΒΑΛΗ ,  ΑΥΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ ΛΙΓΝΟΥ ,      ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ,  ΟΙΚΙΑΚΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΝΔΩΝΙΔΗ, ΛΥΘΡΙ16, Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ , ΘΥΣΕΩΣ  14, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΣΚΥΝΟΘΕΤΗΣ

ΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΥΛΛΑ  , ΙΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10, ΓΕΡΑΚΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Κηφισιά 03/01 / 2007

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΠΙΤΙΔΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΤΙΔΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΟΡΑΛΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑ ΚΙΤΣΑ

ΠΑΡΙΑΡΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΠΑΡΙΑΡΟΥ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΜΕΝΔΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΝΔΩΝΙΔΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΛΙΓΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΛΙΓΝΟΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ

ΙΑΚΩΒΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΑΒΑΛΗ  ΜΑΡΙΑ

ΦΥΛΛΑ  ΞΕΝΗ

ΦΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΑΜΩΤΟΥΣΗ  ΠΙΤΣΑ

ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ

ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΔΑΝΙΗΛ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΕΡΑ  ΙΩΑΝΝΑ

ΧΑΒΙΑΡΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ